CONSULTANȚĂ DE MEDIU

Echipa noastră deține o vastă experiență în realizarea documentațiilor de mediu pentru proiecte atât  pentru persoane fizice, cât și juridice, precum și pentru organizații, deținând acreditări pentru pregătirea documentelor solicitate de autoritățile competente din domeniul protecției mediului.

Serviciile de mediu ce sunt puse la dispoziția clienților de către specialiștii nostri includ:

 • Elaborarea documentației tehnice (rapoarte de mediu) pentru obținerea avizului de mediu (actul emis de către autoritățile publice pentru protecția mediului ce confirmă respectarea prevederilor în vigoare privind protecția mediului într-un plan, program etc.);
 • Întocmirea documentelor necesare pentru obținerea acordului de mediu (actul emis de către autoritățile publice pentru protecția mediului necesar beneficiarului ce dorește să realizeze un proiect care poate avea impact asupra mediului înconjurător): notificări, memorii de prezentare, rapoarte la studiul de evaluare a impactului asupra mediului;
 • Sprijinirea instituțiilor în vederea obținerii autorizației de mediu (actul emis de autoritățile publice pentru protecția mediului ce precizează parametrii și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o activitate cu posibil impact asupra mediului înconjurător pentru a putea fi demarată): fișe de prezentare, declarații, bilanțuri de mediu (de nivel 0, de nivel 1 sau de nivel 2);
 • Realizarea documentației în vederea eliberării autorizației integrate de mediu (actul emis de autoritățile publice pentru protecția mediului ce permite exploatarea unei instalații IPPC (Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării – Integrated Pollution Prevention Control) în conformitate cu obligațiile legale în vigoare): formulare de solicitare,rapoarte de amplasament;
 • Elaborarea studiilor de gospodărire a apelor necesare pentru obținerea avizului de gospodărire a apelor (actul necesar pentru realizarea obiectivelor noi de investiție, pentru dezvoltarea și modernizarea proceselor și instalațiilor de apă, managementul substanțelor periculoase ce pot ajunge în apele subterane sau de suprafață)și / sau autorizației de gospodărire a apelor (actul necesar pentru realizarea obiectivelor noi sau funcționarea unor obiective deja existente, aflate în apropierea unor surse de apă și managementul substanțelor periculoase sau alte activități ce ar putea afecta negativ apele subterane sau de suprafață);
 • Elaborarea documentației specifice pentru obținerea acordului de preluare a apelor uzate menajere în rețelele publice de canalizare;
 • Întocmirea documentațiilor privind riscul de poluare (analiza probabilității apariției unor condiții care să aibă ca efect poluarea mediului înconjurător ca urmare a derulării unor activități sau proiecte);
 • Realizarea de audituri de mediu (auditul întreprinderii, auditul politicii de mediu, auditul sectorului de activitate, auditul de conformare, auditul pentru pre-achiziție etc.)
 • Realizarea de studii pentru identificarea de soluții de depoluare și reconstrucție ecologică;
 • Realizarea de măsurători de zgomot și rapoarte de poluare fonică;
 • Propunerea de soluții în vederea gestiunii deșeurilor;
 • Acordarea de consultanță pentru problemele de mediu pe teme generale sau specifice;
 • Preluarea atribuțiilor privind gestionarea deșeurilor în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind gestionarea deșeurilor;
 • Determinarea bazei de impunere privind obligațiile la Fondul pentru Mediu;
 • Verificarea modului de realizare a obiectivelor anuale de valorificare și reciclare a deșeurilor de ambalaje în funcție de tipul acestora și reflectarea acestei proceduri în documentele justificative care să ateste îndeplinirea acestor obligații (facturi, avize de însoțire și documente de transport deșeuri);
 • Evaluarea și încadrarea operatorilor economici  în categoria valorificatorilor și a reciclatorilor cu scopul realizării obligațiilor la Fondul pentru mediu;
 • Asistență în derularea procedurii de inspecție și control desfășurată de autoritățile de mediu (Garda de Mediu, Administrația Fondului pentru Mediu);
 • Corelarea legislației fiscale și contabile cu legislația de mediu;
 • Buletin periodic privind legislația de mediu ;
 • Examinarea (auditul) activității companiilor pentru a stabili îmbunătățirile care pot fi aduse și pentru a asigura respectarea legislației de mediu în cadrul organizației;
 • Identificarea celor mai bune modalități pentru îmbunătățirea cadrului legislativ și elaborarea propunerilor de modificare/completare a legislației privind protecția mediului;
 • Comunicarea cu  autoritățile de reglementare în domeniul protecției mediului și alte autorități publice centrale și locale;
 • Asistență și reprezentare în proceduri și litigii pe probleme de mediu.